Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности добара – хемијских средстава за заштиту биља, пестицида:

- Фалкон 460 1/1 (а.м. tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l) или одговарајући у количини од 14 литара.

- Просаро 250 15/1 (а.м. tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l) или одговарајући у количини од 15 литара.

- Просаро 250 1/1 (а.м. tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l) или одговарајући у количини од 7 литара.

- Секатор ОД 1/1(а.м. jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l, mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l) или одговарајући у количини од 4 литра.

- Equip 5/1 (а.м. foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l
или одговарајући у количини од 140литара.

- Equip 1/1 (а.м. foramsulfuron 22,5 g/l, izoksadifen-etil 22,5 g/l или одговарајући у количини од 8 литара.

- Callisto 50 WG 0,25/1 (а.м Mezotrion 500 g/l.) или одговарајући у количини од 15 килограма

- Аденго 5/1 (а.м. izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/l. Препарат садржи и протектант: ciprosulfamid 150 g/l) или одговарајући у количини од 25 литара

- Аденго 1/1 (а.м. izoksaflutol 225 g/l, tienkarbazon-metil 90 g/l. Препарат садржи и протектант: ciprosulfamid 150 g/l) или одговарајући у количини од 2 литра

- Пулсар 40 5/1 (а.м imazamoks 40g/l) или одговарајући у количини од 12 литара

- Propulse 250 SE 1/1 (а.м. fluopiram 125g/l,protiokonazol 125g/l) или одговарајући у количини од 10 литрe

- Зантара 15/1 (а.м.biksafen 50 g/l tebukonazol 166g/l) или одговарајући у количини од 30 литре

- Зантара 1/1 (а.м biksafen 50 g/l tebukonazol 166 g/l) или одговарајући у количини од 2 3 литара

- Цероне 1/1 (а.м.etefon 480 g/l ) или одговарајући у количини од 22 литра

- Nurelle D 1/1   (а.м hlorpirifos 500 g/l +cipermetrin 50 g/l) или одговарајући у количини од 120 литара

- Decis 2,5 EC 1/1 (а.м deltametrin 25 g/l ) или одговарајући у количини од 22 литара

- Fusulade forte 1/1 (а.м 150 g/l fluazifop-p-butil) или одговарајући у количини од 13 литара

- Магис оквашивач 1/1 (а.м izodecil alcohol etoksilat 900 g/l) или одговарајући у количини од 8 литара           

- Тотални хербицид 20/1 (а.м. Glifosat 480 g/l) или одговарајући, у количини од 120 литара.

 

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 05.03.2018.
Конкурсна документација 21.02.2018.
Позив за подношење понуда 21.02.2018.