docico

 

Статут школе

Статут Средње стручне школе "Васа Пелагић" Кови


Годишњи план рада школе и извештај о реализацији годишњег плана рада школе

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Анекс 1 Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2015/2016. годину


Школски програм

Школски програм за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Анекс 2 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Анекс 1 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за период од 2013/2014. до 2017. школске године


Развојни план школе

Развојни план установе за период од за период од 2021/2022. до 2023/2024.

Развојни план школе за период од за период од 2018. до 2021.

Развојни план школе за период од за период од почетка 2015/16. до краја школске 2017/18.године


Правилници

Правилник о буџетском рачуноводству Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о испитима који се организују у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину и усклађивању књиговодственог стања имовине са стварним стањем

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Правилник о ванредном образовању, доквалификацији, преквалификацији и специјалистичком образовању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о канцеларијском пословању Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује средња стручна школа „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин - школска 2021/2022. година

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правила понашања у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о организовању и полагању матурских испита Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о стицању и расподели сопствених средстава Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину у школској 2020/2021. години

Анекс 1 Правилниа о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину у школској 2020/2021. години

 


Пословници

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента


Остало

План јавних набавки за 2021. годину

Колективни уговор Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

Листа категорија

Извештај о спроведеним јавним набавкама према плану јавних набавки за 2020. годину

План коришћења годишњих одмора за 2020. годину