docico

 

Статут школе

Статут Средње стручне школе "Васа Пелагић" Кови


Годишњи план рада школе и извештај о реализацији годишњег плана рада школе

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2023/2024. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2022/2023. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2021/2022. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Анекс 1 Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2015/2016. годину


Колективни уговор

Колективни уговор Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин


Школски програм

I Анекс Школског програм за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Школски програм за период од школске 2021/2022. до 2024/2025. године

Анекс 2 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Анекс 1 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за период од 2013/2014. до 2017. школске године


Развојни план школе

Анекс Развојног плана установе за период од школске 2021/22. до школске 2023/24. године

Развојни план установе за период од за период од 2021/2022. до 2023/2024.

Развојни план школе за период од за период од 2018. до 2021.

Развојни план школе за период од за период од почетка 2015/16. до краја школске 2017/18.године


Правилници

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин - школска 2023/2024. година

Правилник о буџетском рачуноводству Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о испитима који се организују у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину и усклађивању књиговодственог стања имовине са стварним стањем

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Правилник о ванредном образовању, доквалификацији, преквалификацији и специјалистичком образовању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о канцеларијском пословању Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује средња стручна школа „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин - школска 2021/2022. година

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правила понашања у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о организовању и полагању матурских испита Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Анекс 1. Правилника о стицању и расподели сопствених средстава Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о стицању и расподели сопствених средстава Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину у школској 2022/2023. години

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину у школској 2020/2021. години

Анекс 1 Правилника о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину у школској 2020/2021. години

Правилник о поступању у циљу спречавања сукоба интереса и о управљању сукобом интереса

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


Пословници

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента


Процедуре

Процедура за поступање са финансијским средствима добијеним из фондова ЕУ и других

Процедура за поступање приликом издавања школског простора у закуп 

Процедура за избор лица ангажованих по уговору о делу и других ангажовања ван уговора о раду


Информатор о раду

Информатор о раду


Извештај о раду директора

Извештај о раду директора за школску 2022/2023. годину


Финансијски извештаји

Завршни извештај за 2022. годину

Завршни извештај за 2021. годину

Завршни извештај за 2020. годину

Завршни извештај за 2019. годину


 Списак уџбеника

Списак уџбеника за школску 2023/2024. годину

Списак уџбеника за школску 2022/2023. годину 


Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

Извештај о набавкама на које се закон не примењује (2022. година)

Историја измена плана набавки (2022. година)

План јавних набавки за 2021. годину

Извештај о спроведеним јавним набавкама према плану јавних набавки за 2020. годину


 Остало

Евиденција података о остваривању родне равноправности

Годишњи извештај о остваривању родне равноправности за приод од 1.1.2022. до 31.12.2022. године

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Извештај о спровођењу обуке "Етика и интегритет" на даљину

Упутство за поступање у поступку прикупљања и заштите података о личности

Информације о издавању у закуп школске кантине

Трећи циклус плана интегритета 2021 - 2024. (извештај)

Листа категорија

План коришћења годишњих одмора за 2020. годину