psenica poljo tehЦиљеви стручног образовања

Циљеви стручног образовања за образовни профил ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР је оспособљавање ученика за организовање и спровођење биљне и сточарске производње у комбинатима и газдинствима.

2Ученици се оспособљавају за :

 • примену теоријских знања у практичном контексту;
 • ефикасан рад у тиму и групним ситуацијама;
 • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
 • благовремено реаговање на промене радне средине;
 • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
 • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
 • примену мера заштете животне средине у процесу рада;
 • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

 

1

Очекивани исходи стручног образовања

Стручне компетенције:

 • организује и спроводи биљну и сточарску производњу у комбинатима и газдинствима;
 • води документацију у биљној и сточарској производњи;
 • чува здравље и околину у процесу биљне и сточарске производње.
 

 


Образовни профили

Образовни профили