На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад, број 128-611-34/2016-01 од 06. 07. 2016. године; Средња стручна школа „Васа Пелагић“, Ковин расписује:

К О Н К У Р С

за упис ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања за школску 2016/17. годину

Редни  број Образовни профил Преквалификација Доквалификација Специјализација
1. Туристички техничар 10 5 -
2.  Угоститељски техничар 15 15 -
3.  Кулинарски техничар 15 15 -
4.  Конобар 10 10 -
5.  Кувар 10 10 -
6.  Посластичар 5 5 -
7.  Техничар хортикултуре 10 5 -
8.  Пољопривредни техничар 10 10 -
9.  Техничар пољопривредне технике 5 5 -
10.  Цвећар – вртлар 5 5 -
11.  Руковалац – механичар пољопривредне технике 5 5 -
12.  Пољопривредни произвођач 5 5 -
13.  Кувар специјалиста - - 20
14.  Конобар специјалиста - - 20
15.  Цвећар - специјалиста - - 10
16.  Пољопривредни механизатор -специјалиста - - 10

Услови за упис доквалификације и преквалификације: Завшршена било која средња школа у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Услови за упис специјалистичког образовања: Након завршене трогодишње средње школе, потребно је поседовање три године рада у подручју струке уписане специјализације.
Након завршене четворогодишње средње школе потребно је поседовање две године рада у струци која се уписује на специјализацију.

Кандидати подносе захтев са потребном документацијом од 12 до 23 септембра 2016. године у секретаријату школе.

Потребна документа за пријаву:

  1. Молба за упис;
  2. Оверена сведочанства о завршеним разредима средње школе;
  3. Оверена копија дипломе о завршном или матурском испиту;
  4. Лекарско уверење о општем здравственом стању;
  5. Извод из матичне књиге рођених – оригинал;
  6. Уверење о држављанству – оригинал;
  7. Потврда о радном искуству за специјализацију (са завршеним средњим трогодишњим образовањем три године рада у струци, а са завршеним средњим четворогодишњим образовањем две године рада у струци).

Након завршеног конкурса комисија ће анализирати све приспеле молбе и рангирати кандидате. Кандидати који стекну право на упис подносе и доказ о уплати трошкова школарине и доказ о уплати трошкова консултативне наставе.

Наставничко веће ће анализирати положене испите кандидата и у складу са наставним плановима и програмима одредити диференцијалне испите. Директор школе ће донети појединачна решења кандидатима који су стекли право на упис. Решењем ће се одредити и диференцијални испити (доквалификација, преквалификација) које кандидат има за обавезу да у склопу програма доквалификације и преквалификације положи.


У Ковину,                                                                                             Директор школе

06.09.2016. године                                                                           Тришић Игор с.р.

Архива чланака