На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад, број 128-611-91/2014-01 од 29. 01. 2015. године, и Решења број 128-611-71/2015-01 од 24. 09. 2015. године; Средња стручна школа „Васа Пелагић“, Ковин расписује:

К О Н К У Р С
за упис ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања
за школску 2015/16. годину

prekval dok spec

Услови за упис доквалификације и преквалификације: Завшршена било која средња школа у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Услови за упис специјалистичког образовања: Након завршене трогодишње средње школе, потребно је поседовање три године рада у подручју струке уписане специјализације.

Након завршене четворогодишње средње школе потребно је поседовање две године рада у струци која се уписује на специјализацију.

Кандидати подносе захтев са потребном документацијом од 12 до 16 октобра 2015. године у секретаријату школе.

Потребна документа за пријаву:

  1. Молба за упис;
  2. Оверена сведочанства о завршеним разредима средње школе;
  3. Оверена копија дипломе о завршном или матурском испиту;
  4. Лекарско уверење о општем здравственом стању;
  5. Извод из матичне књиге рођених – оригинал;
  6. Уверење о држављанству – оригинал;
  7. Потврда о радном искуству за специјализацију (са завршеним средњим трогодишњим образовањем три године рада у струци, а са завршеним средњим четворогодишњим образовањем две године рада у струци).

Након завршеног конкурса комисија ће анализирати све приспеле молбе и рангирати кандидате. Кандидати који стекну право на упис подносе и доказ о уплати трошкова школарине и доказ о уплати трошкова консултативне наставе.

Наставничко веће ће анализирати положене испите кандидата и у складу са наставним плановима и програмима одредити диференцијалне испите. Директор школе ће донети појединачна решења кандидатима који су стекли право на упис. Решењем ће се одредити и диференцијални испити (доквалификација, преквалификација) које кандидат има за обавезу да у склопу програма доквалификације и преквалификације положи.

Архива чланака