У aприлу и мajу, у нaшoj шкoли oдржaнe су рaдиoницe прeвeнциje бoлeсти зaвиснoсти. Рaдиoницe су билe нaмeњeнe учeницимa првoг рaзрeдa, свих oдeљeњa. Учeници су пoкaзaли интeрeсoвaњe и жeљу дa сe инфoрмишу o зaвиснoсти oд нaркoтикa, aлкoхoлa, aли и o нoвим oблицимa зaвиснoсти кao штo су зaвиснoст oд кoцкe, Интeрнeтa, рaчунaрских игрицa...Taкoђe су били рaдoзнaли нa тeмe o oчувaњу здрaвљa.

Рaдиoницe су вoдилe Дрaгaнa Љубojeвић и Гoрдaнa Стojaнoвић, нaстaвници у нaшoj шкoли.

Редослед радионица

1.  Увод – „За сада без доброг наслова“: правила рада, досадашња знања о болестима зависности
2.  Пушење – „Квизоманија“
3. Алкохол – „ТВ теле-шоп“
4. Нове зависности – интернет, коцкање
5. „Шта нам раде медији?“ – утицај медија на свакодневни живот
6. „Окови дроге“ – основна знања о наркоманији и врстама дрога
7. „Дрога – горући проблем светских размера“
8. Сексуално и репродуктивно знање младих, полно преносиве болести: „Ризик трансмисије“
9. „Конфликти и шта са њима“ – решавање конфликата и вештине комуникације
10. Скале вредности: промоција здравих стилова живљења
11. Заштитне форме понашања
12. Одолевање социјалним притисцима „Не, не, не, не, не!“
13. Крај – разговор са учесницима радионица о моделу едукације о болестима зависности
      и репродуктивном здрављу као полазиште за даљи рад

Архива чланака