Конкурс за упис ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања за школску 2017/2018. годину

На основу Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Нови Сад, број 128-611-32/2017-01 од 13.07.2017. године, Средња стручна школа „Васа Пелагић“, Ковин расписује:

К О Н К У Р С

за упис ванредних ученика на програме преквалификације, доквалификације и специјалистичког образовања за школску 2017/2018. годину

 

Р. број

Образовни профил

Преквалификација

Доквалификација

Специјализација

 

Туристички техничар

5

5

-

2.       

Угоститељски техничар

10

10

-

3.       

Кулинарски техничар

10

10

-

4.       

Конобар

10

-

-

5.       

Кувар

10

-

-

6.       

Посластичар

5

-

-

7.       

Техничар хортикултуре

5

5

-

8.       

Техничар пољопривредне технике

5

5

-

9.       

Пољопривредни техничар

10

5

-

10.   

Цвећар – вртлар

5

-

-

11.   

Руковалац – механичар пољпривредне технике

5

-

-

12.   

Пољопривредни произвођач

5

-

-

13.   

Кувар специјалиста

-

-

5

14.   

Конобар специјалиста

-

-

5

15.   

Цвећар специјалиста

-

-

5

16.   

Пољопривредни механизатор специјалиста

-

-

5

 

Услови за упис доквалификације и преквалификације: Завшршена било која средња школа у трогодишњем и четворогодишњем трајању.

Услови за упис специјалистичког образовања: Након завршене трогодишње средње школе, потребно је поседовање три године рада у подручју струке уписане специјализације.

Након завршене четворогодишње средње школе потребно је поседовање две године рада у струци која се уписује на специјализацију.

Кандидати подносе захтев са потребном документацијом од 19. септембра до 04. октобра 2017. године у секретаријату школе.

Потребна документа за пријаву:

  1. Молба за упис;
  2. Оверена сведочанства о завршеним разредима средње школе;
  3. Оверена копија дипломе о завршном или матурском испиту;
  4. Лекарско уверење о општем здравственом стању;
  5. Извод из матичне књиге рођених – оригинал;
  6. Уверење о држављанству – оригинал;
  7. Потврда о радном искуству за специјализацију (са завршеним средњим трогодишњим образовањем три године рада у струци, а са завршеним средњим четворогодишњим образовањем две године рада у струци).

Након завршеног конкурса комисија ће анализирати све приспеле молбе и рангирати кандидате. Кандидати који стекну право на упис подносе и доказ о уплати трошкова школарине и доказ о уплати трошкова консултативне наставе.

Наставничко веће ће анализирати положене испите кандидата и у складу са наставним плановима и програмима одредити диференцијалне испите. Директор школе ће донети појединачна решења кандидатима који су стекли право на упис. Решењем ће се одредити и диференцијални испити (доквалификација, преквалификација) које кандидат има за обавезу да у склопу програма доквалификације и преквалификације положи.

 

Архива чланака