docico

 

Годишњи план рада школе и извештај о реализацији годишњег плана рада школе

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Анекс 1 Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за школску 2015/2016. годину

 

Школски програм

Анекс 2 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Анекс 1 Школског програма за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм за период од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски програм Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин за период од 2013/2014. до 2017. школске године

 

Развојни план школе

Развојни план школе за период од за период од 2018. до 2021.

Развојни план школе за период од за период од почетка 2015/16. до краја школске 2017/18.године

 

Правилници

Правилник о буџетском рачуноводству Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о испитима који се организују у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину и усклађивању књиговодственог стања имовине са стварним стањем

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

Правилник о ванредном образовању, доквалификацији, преквалификацији и специјалистичком образовању

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о условима и начину коришћења службених возила Средње стручне школе „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о канцеларијском пословању Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује средња стручна школа „Васа Пелагић“ у Ковину

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о организовању и полагању матурских испита Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Средње стручне школе "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

 

Пословници

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Ученичког парламента

 

Статут школе

Статут Средње стручне школе "Васа Пелагић" Кови

 

Остало

Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС)

Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гл. РС“, бр. 55/2013);

Правила понашања у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину

Колективни уговор Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин

Листа категорија

Списак уџбеника - школска 2018/2019. година

План коришћења годишњих одмора за 2020. годину