Назив документа Преузимање
Школски програм
за период од 2013/2014. до 2017.
школске године
pdf1

 

Анекс 1 Школског програма

Овим Анексом усклађује се постојећи Школски програм са изменама у наставном плану и програму за образовне профиле туристички техничар, техничар хортикултуре и руковалац-механичар пољопривредне технике.

Поред тога, Школском програму се придружују и наставни планови и програми за образовне профиле цвећар-вртлар и пољопривредни произвођач за које се ученици образују од школске 2014/2015. године.

ПРИЛОЗИ

Назив документа Преузимање
Наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил Туристички техничар

Просветни гласник бр. 8 од 15.08.2014

pdf1
Наставни план и програм стручних предмета за образовни профил Туристички техничар

Просветни гласник бр. 8 од 15.08.2014
pdf1
Наставни план и програм за образовни профил Техничар хортикултуре

Просветни гласник бр. 5/2013
pdf1
Наставни план и програм за образовни профил Цвећар-вртлар

Просветни гласник бр. 5/2013
pdf1
Наставни план и програм за образовни профил Пољопривредни произвођач

Просветни гласник бр. 5/2002 и 14/2014
pdf1
Наставни план и програм стручних предмета за образовни профил Руковалац-механичар пољопривредне технике

Просветни гласник бр. 5 од 10.07.2014
pdf1
Наставни план и програм за наставни предмет Страни језик I

Просветни гласник бр. 5 од 10.07.2014
pdf1

 

Анекс 2 Школског програма

Овим Анексом Школском програму се придружују и наставни планови и програми за образовне профиле Посластичар, Цвећар-специјалиста, Пољопривредни механизатор, Кувар-специјалиста и Конобар-специјалиста за које се ученици образују од школске 2015/2016. године.

ПРИЛОЗИ

Назив документа Преузимање
Наставни план и програм за образовни профил Посластичар

Просветни гласник бр. 10/2012

pdf1
Наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовни профил Цвећар - специјалиста

Просветни гласник бр. 17/97

pdf1
Наставни план и програм за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању за образовни профил Пољопривредни механизатор

Просветни гласник бр. 17/97

pdf1
Наставни план и програм за образовни профил
Кувар-специјалиста

Просветни гласник бр. 6/97

pdf1
Наставни план и програм за образовни профил Конобар-специјалиста

Просветни гласник бр. 6/97

pdf1

 

Анекс 3 Школског програма 

Овим Анексом Школском програму се придружују и наставни планови и програми за образовне профил Пољопривредни техничар за које се ученици образују од школске 2016/2017. године.

ПРИЛОЗИ

Назив документа Преузимање
Наставни план и програм општеобразовних предмета за образовни профил Пољопривредни техничар

Просветни гласник бр. 6/2012

pdf1
Наставни план и програм стручних предмета за образовни профил Пољопривредни техничар

Просветни гласник бр. 6/2012

pdf1

 

О ШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ

Правни основ:

 • ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ИВАСПИТАЊА (,,Сл. гласникРС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) члан 69, члан 72, члан 76, члан 80, члан 81

 • ЗАКОН О СРЕДЊЕМОБРАЗОВАЊУИВАСПИТАЊУ (,,Сл. гласникРС", бр. 55/2013) члан 10, члан 11

Кључни део:

 • Школа остварује школски програм.

 • Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе.

 • Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе, у складу са Законом и овим законом.

 • Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и обј ављуј е га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена.

 • Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања.

 • Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика.

 


Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад
1) циљеве школског програма;
2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на коме се остварује програм;
3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима;
4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања  прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду;
5) програм допунске, додатне и припремне наставе;
6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа;
7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се остварују;
8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања;
9) програм културних активности школе;
10) програм слободних активности;
11) програм каријерног вођења и саветовања;
12) програм заштите животне средине;
13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других облика ризичног понашања;
14) програм школског спорта;
15) програм сарадње са локалном самоуправом;
16)
програм сарадње са породицом;
17) програм излета и екскурзија;
18) програм безбедности и здравља на раду;
За сваки од подпрограма, наведених од бр. 6) до бр. 18) навести циљеве, задатке, садржаје и друге специфичности ако постоје).
19) друге програме од значаја за школу.
20) Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. Овај прилог ради се кад и ако се за њим укаже потреба.
21) Начин остваривања других области Развојног плана школе који утичу на образовно-васпитни рад. (Навести циљеве, задатке, садржаје и друге специфичности ако постоје за друге области развојног плана школе које нису наведене од бр. 6) до бр. 18) као на пример рад Ученичког парламента; Вршњачког тима; Еко-тима, школског сајта...)


Актуелно/Догађаји

Радионица УВОД У ЈАВА ПРОГРАМИРАЊЕ за ученике средњих школа и осмаке

За последњу недељу наставе у првом поугодишту заказујемо радионицу под називом „Увод у јава програмирање“ коју ће одржати проф. Др. Небојша Бачанин...

недеља, 08. децембар 2019.

Ученици Средње стручне школе „Васа Пелагић“ на Ардуино радионици на Универзитету „Сингид…

Технички факулет Универзитета Сингидунум наставља са организацијом занимљивих радионица за средњошколце...

субота, 07. децембар 2019.

Зелена недеља у Војводини

Зелена недеља у АП Војводини установљена је на основу Декларације о заштити животне средине,  трајала је  од 2. до 6. децембра.

петак, 06. децембар 2019.

Сетва пшенице (видео)

среда, 04. децембар 2019.

Оком природњака – Изложба фотографија природе Србије у Центру за културу Ковин

У Ценрту за културу Ковин отворена је изложба Природњачког музеја у Београду која ће бити у нашем граду постављена од 3.12.-17.12.2019...

уторак, 03. децембар 2019.

Семиинар „Банатска кухиња“

У просторијама хотела „Пламен град“ у Ковину, у уторак 03.12.2019. године од 12 часова одржан је семинар „Банатска кухиња“...

уторак, 03. децембар 2019.

Јавне набавке

 • ЈНМВ бр. 23/2019 +

  Јавна набавка мале вредности добара – организовање екскурзије за ученике у школској 2019/2020. години Опширније
 • ЈНМВ бр. 18/2019 +

  Јавна набавка мале вредности добара – пшенице Опширније
 • ЈНМВ бр. 16/2019 +

  Јавна набавка мале вредности добара – ђубрива, за потребе пољопривредне производње у вегетационој 2019/2020. години... Опширније
 • ЈНМВ бр. 12/2019 +

  Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга – осигурање усева од временских непогода Опширније
 • ЈНМВ бр. 11/2019 +

  Предмет јавне набавке: Јавна набавка мале вредности услуга – жетва, односно услуге повезане са пољопривредном производњом Опширније
 • 1

Образовни профили

Пријатељи школе

 • vlada rs
 • mpn
 • puma
 • kovin
 • ta kovin
 • ta srbija
 • sport omladina vojvodina
 • vrnjacka banja
 • sportski savez kovin
 • mup
 • rakovica
 • statik
 • ddor
 • eldorado
 • plamen grad
 • plana
 • odisje
 • basta
 • zelena plocica
 • telekom srbije
 • poljoprivredni fakultet bg
 • sava muncan
 • gimnazija
 • srednja turisticka
 • turisticko ugostiteljska skola
 • treca beogradska
 • ekonomska pancevo
 • loznica
 • visoka hotelijerska
 • departman za geografiju
 • singidunum
 • zmaj
 • desanka
 • djura jaksic
 • misa stojkovic
 • sava maksimovic
 • paja marganovic
 • zarko zrenjanin
 • predrag kozic
 • bora radic
 • djura filipovic plocica
 • centar za kulturu
 • biblioteka
 • bus radio
 • crveni krst